The family Hagerup

(- and a few other individuals)Notes for Christiane Benedicte KROHN


Source:
personal notes from Edvard Hagerup b. 1887 p. 27

Source Digitalarkivet "Gravlagde i Bergen 1668-1815"
ID 4490


Specielle Oplysninger angaaende Ingeborg Benedicte Janson gift med Stiftsamtmand Edvard Hagerup samt hennes familie.
Efter et oljamaleri af Ingeborg Benedicte Krogh født Dankertsen (Ingeborg Benedicte Jansons Moder) som eies av Familien Holst, - har hun vaeret en smuk Dame.
P.A. Heiberg omtaler hende ogsaa i "Tre Aar i Bergen" idet han siger: Hvilken herlig kone! Aldri har noget Menneske bedre svaret til sit Navn end hun, dette navn var Benedicte og hun var ogsaa en end Velsignelse, aldrig gik nogen forargede bort fra hendes dør uden Hjelp" Pladsen på hendes Kiste indeholdt følgende:
Velsignede
Velsignet og elsket i Livet
Velsignet og beklaget i Doeden
Velvignet var dit Navn
Velsignet dine Handlinger
Velsignet bliver Mindet af Fru Ingeborg Benedicte Krohn foedt 4 / 2 1739 af Foreldre Cancelliraad Wollert Dankertsen og Christiana Benedicte Mounich gift den 16 November 1758 med hendes efterlevende enkemand Herr Agent Wollert Krohn.
Efter Nykirkens Begravelsesprotokoll av 25 / 3 1783 blev hun bisat i Nykirken kl 3.
Efter med Ringen for at bringes en Aften med Ringen til sin Arvebegravelse i Domkirken, hun dioede 19/8 45 Aar. (Ved den Forandring som foretages med Domkirken 1882-83 flyttedes de gamle Begravelseskjaeldene og Etatsraaden Frue i en Grav paa Kirkegaarden)
Hofagent og Etatsraad Wollert Krohn var efter sin kones doed sterkt optaget med en Familiesag, sam angikk Datterens Christiane Benedicte Krohns Forlovelse. Enkemandens, forhenværende Skipper, Herman Ddidrik Janson, havde vundet hendes Kjaerlighed - uden at indhente Faderens Samtykke til Forlovelsen.
Etatsraaden var en forfengelig Mand, som modsatte sig Forlovelsen. Anstøtsstenen var Jansons Stlling - Uden Tittel. Datteren sygnede hen, og da Legen tilraadede Forlovelse søgte Benedicte Støtte og Hjelp hos Farbroren - Hofagent Krohn, som trøstet hende med, at han nok haabede at skaffe Faderens Indvilgelse for at bringe sagen i orden. Han lod Jason komme tilsig, og dem imellom afteledes, at en Hofagent tittel skulle foreskrives fra Kjøbenhavn; da den var ankommet forsynedes Janson med Paryk og Kaarde, og de begav sig til Etatsraaden. Hofagent Krohn forestillede Hofagent Janson som Frier til Benedicte, og Faderen faldt tilfode.
I den Jansonske Familie forteaelles, at Benedicte soegte Troest og Hjelp hos Hofagent Krohn, som 1787 kjoebte Lungegaarden at Hjelpen tilsagedes, og at Janson blev anmodet om at indstille sig for Hofagenten, den spurgte ham om han hadde inget imodt at baere en Titel? Svaret var: "Nei saa lang som som De vil." Om han havde noeget imot at bare en Pidskeparyk? "Nei saa lang som De vil." Om han havde noget imodt at baere Kaarde? "Nei saa lang so De vil." "Naa saa gjoer vi denne historie meget kort var Hofagent Krohns Svar.
JansonsSoenn der ellers var en meget taus Mand, men paa sit Kontor ikke manglende Talegaver, har fortalt til sin kontorist, Ivar Myklebust, Mellom hans Fader og Jomfru Krohn var alt paa det rene, de havde sine sammenkomster hos Thomas Eriksen, en Ven av Etatsraaden, men at Etatsraaden ikke vilde give sit samykke, og at Paret i sit Behov soegte Hjelp hos Agenten paa Lungegaarden, der udtalte sig derhen a han nok skulde bringe Sagen i orden. Han forskrev en Hofagent Titel, og da den var ankommet, gik de to fra Lungegaarden gjennom neten hele Bergen (Krohn boede ved Korpigesmuget) og fulde Portefikalier paa Friervandring. Hofagent Krohn forestillede Hofagent Janson som frier til Etatsraad Krohns Datter. Naad, Hvad, Hvadfornoget? Hof- Hofagent Janson? Jo, jo gudbevares De nu Hofagent Krohn haade soerget for en Brud,Hjalp han Janson til Hus og Handel, idet han for en billig Penge overdrog ham Eiendommen Nr. 1 i 13 Rode (Nu Strandgaden 28) og anbefalede sine Handelsvenner at benytte Janson.
Christiane Benedictes Forlovelsesgratulationer varede i 8 dage, og hver dag fremstillede hun sig i en ny Kjole, og da nu alt saaledes var i orden, avholdtes Bryllup 21 Marts 1786.
Tre Aar efter Christiane Benedictes doed giftedes Hofagent Janson sig igjen med Enke efter Foged Nagell i Sunfjord, Christiane margrethe foedt Heiberg, og fik han med denne Anledning Kongelig Bevilling tila t sidde i uskiftet Bo ligenovenfor sin Datter Ingeborg Benedicte som den Gang var 4 ½ Aar gammel. Hofagent Herman Didrich Janson fremlagde derefter en fortegnelse af Boets hele Formue, og den udestaaende Gjeld, henholdsvis Riksdaler 12.500 og 8.500, hvorefter han og Datteren hver fikk 2.000 Riksd. Forresten deklamerede han at han foraerede sin Datter av sin egen Formue ydderligere 400 Riksd som en Faddergave, over hvilke 400 riksd han selv vilde disponere indtil hans Datter blev gift eller blev myndig. Rssten av den arvede Kapital saavelsom av Gaven, forbeholdt Faderen sig tilVederlag for Barnets Opdragelse, og lovede tillige, naar Leilihed gaves at indsaette Arven - 2.000 Riksd. på Pant.
Hofagent Janson erklaerede videre: Da min kjaere Svigerfar, S.T. Herr Etatsrad Wollert Krohn som efter kongelig Bevilling har siddet i usikftet Bo efter sin salig Hustru - I.B. Danckertsen min nuværende Kones afdoede moder, og nu for min nuværende Kone Christiane Benedicte Krohn tilfalder
HOME | EMAIL | SURNAMES |

In my notes I have tried to include the location of each individual at times of a census.  This gives you an idea where to look for more clues regarding your ancestor.  I usually give all the information I have in my notes, but you are always invited to asked me for guidance.  I may find someone that can help you?

Please remember to include sources in your files. It gives honor to those that have put a lot of effort into genealogical studies and it gives authenticity to your records. 

(The source you have used for your records may actually be wrong, and by publishing the source, - you will not be the "fall guy" !!)

If you have suggestions to or corrections to data on this site, - please send an   e-mail. Use the mail address at root, - as that is encrypted against spam engines. See bottom at root page; "E-mail to webmaster"!

The quality of these pages is not only my own effort.  100'dreds of contributors from all parts of the world contributes almost every week with corrections.  Thanks to all of those who have helped out over the years.

Were you directed to the wrong individual using a search on the Internet? - , 
click here for "homepage genealogy":

 kind regards - Peter Hagerup, N-0170 Oslo
Phone +47 99700070, but please use e-mail  !!

These pages are not protected by Copyright, but reference to other sources that maintain copyright, - may apply.

The data on this web site was generated by Personal Ancestral File, a product of
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
The program is free for download and an extremely well functioning product. 

I use Kvisvik Nettutvikling for this web.  The volume was recently increase from 1GB to 10 GB at a moderate cost, and uploading became extremely efficient.  I have consequently put back the gedcom file for your download.  Contact Tormod for a price to host your web?

My e-mail address has been generated by http://www.dynamicdrive.com/emailriddler/ a product that prohibits spam engines to find your address.  It was free for download and I strongly recommend it for use.  After using it, I have asked my self;  Where have all the spammers gone?


Page built by Gedpage Version 2.18 ©2000 on 26 July 2017