Deltagere:

Akershus amt,

1. Kammerherre, generalveiintendant Peder Anker. St.D.O.

2. Sorenskriver Christian Magnus Falsen.

3. Gaardbruker Christian Christensen Kollerud, 


Akershusiske ridende Jægerkorps.

4. Major Valentin Christian Wilhelm Sibbern, 


Akershusiske skarpskytterregiment.

5. Oberstløitnant, bataljonskommandør Frederik Wilhelm Bruenech Stabell, R.D.O.

6. Kommandersersjant Zacharias Mellebye, Dbmd, 


Arendal.

7. Distriktslege Alexander Christian Meller, 


Artillerikorpset.

8. Kaptein Peter Motzfeldt. 

9. Sersjant Hans Haslum, 


Bergen.

10. Kancellisekretær, sorenskriver Wilhelm Friman Koren Christie. 

11. Grosserer Frederik Meltzer. 

12. Sogneprest Jonas Rein. 

13. Grosserer Jens Rolfsen.


Søndre Bergenhus Amt

14. Sorenskriver Arnoldus von Westen Sylow Koren.

15. Sogneprest Georg Burchard Jersin. 

16. Gaardbruker Brynild Andersen Gierager.


Nordre Bergenhus amt.

17. Kancelliraad, sorenskriver Lars Johannes Irgens.

18. Sogneprest Niels Nielsen.

19. Gaardbruker Peder Hiermand, 


Bergenhusiske infanteriregiment.

20. Kaptein, tjenstforrettende major Ole Elias Holck.

21. Musketer Niels Johannesen Loftesnes, 


Buskerud amt.

22. Provst Frederik Schmidt, R.D.O. 

23. Foged og konstituert amtmand, Johan Collett.

24. Gaardbruker Christopher Borgersen Hoen, 


Bratsberg amt.

25. Kammerherre, amtmand Severin Løvenskiold.

26. Justisraad, forhenvaerende foged Peter Jørgen Cloumann. R.D.O. 

27. Gaardbruker Tallev Olsen Huvestad, 


Kristiania.

28. Professor Georg Sverdrup.

29. Toldprokurer Christopher Frimann Omsen, 


Kristians amt.

30. Sorenskriver Lauritz Weidemann. 

31. Sogneprest Hans Jacob Stabel.

32. Proprietær Anders Lysgaard, Dbmd., 


Kristiansand.

33. Residerende kapellan Nicolai Wergeland.

34. Grosserer Ole Clausen Merch, 


Kristiansund.

35. Kjøbmand John Moses. 


Drammen.

36. Forhenværende forvalter Nicolaj Schejtli, 


Fredrikshald.

37. Kancelliråd, byfoged og sorenskriver Carl Adolph Dahl, R.D.O, 


Fredrikstad.

38. Kancelliraad, byfoged Andreas Michael Heiberg, 


Hedemarkens amt.

39. Amtmand Claus Bendeke.

40. Kancellisekretær, sorenskriver Andrews Aagaard Kionig.

41. Lensmand Ole Olsen Evenstad, 


Holmestrand.

42. Sogneprest Hans Hein Nysom. 


Jarlsberg grevskap.

43. Grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, K.D.O.

44. Sorenskriver Gustav Peter Blom. 

45. Gaardbruker, lensmand Ole Rasmussen Apeness.Ingeniørbrigaden.

46. Kaptein Frederik Arild Sibbern. Kongsberg.

47. Bergmester, bestyrer av Kongsberg jernverk Poul Steenstrup.


Kragerø.

48. Auditor, byfoged Christian Hersleb Horneman. 


Larvik.

49. Justisraad, byfoged og sorenskriver Christian Adolph Diriks.


Larvik grevskap.

50. Proprietær, sektionschef Iver Hesselberg.

51. Skibskaptein Anders Grranneberg. 

52. Gårdbruker Ole Olsen Amundrød.


Lister amt.

53. Kjøbmand Gabriel Lund.

54. Foged Jens Erichstrup.

55. Gaardbruker, sektionschef Teis Jacob Torkilsen Lundegaard.


Mandals amt.

56. Gaardbruker Osmund Andersen Løamsland.

57. Gaardbruker Erich Haagensen Jaabech.

58. Gaardbruker Syvert Amundsen Eeg.


Molde.

59. Byfoged, sorenskriver Frederik Motzfeldt.


Moss.

60. Auditor, byfoged Gregers Winther Wulfsberg.


Nedenes amt.

61. Jernverkseier Jacob Aall, R.D.O.

62. Sogneprest Hans Jacob Grmgaard. 

63. Lensmand 'nor Reiersen Lilleholth.


Nordenfjeldske infanteriregiment.

64. Kaptein Peter Blankenborg Prydz. 

65. Musketer Helge Ellingsen Waagaard.


Norske jæegerkorps.

66. Kaptein Palle Rømer Fleischer. 

67. Korporal Nils Dyhren.


Oplandske infanteriregiment.

68. Oberst Diderik Hegermann, R.D.O.

69. Kommandersjersjant Paul T. Harildstad, Dbmd.


Porsgrund.

70. Grosserer, stadskaptein Jørgen Aall. 


Robygdelagets amt.

71. Sorenskriver Thomas Bryn. 

72. Gaardbruker Even Torkildsen


Lande.

73. Lensmand Ole Knudsen Tvedten.


Romsdals amt.

74. Amtmand Hilmar Meincke Krogh, R.D.O.

75. Provst Jens Stub.

76. Gaardbruker Elling Olsen Walbee.


Røros bergkorps.

77. Kaptein Richard Floer R.D.O. 


Smaalenenes amt.

78. Provst Peter Ulrik Magnus Hount. 

79. Gaardbruker John Hansen [Sørbrønd] Dbmd.


Skien.

80. Grosserer Diderik Cappelen. Stavanger.

81. Kjøbmand, stadskaptein Peder Valentin Rosenkilde, R.D.O.


Stavanger amt.

82. Sogneprest Laurentius Oftedahl. 

83. Kjøbmand Christen Melbach.

84. Gaardbruker Asgaut Olsen Regelstad.


Sjødefensionen.

85. Kommandør Jens Schow Fabricius, R.D.O.

86. Sekondløitnant Thomas Konow. 

87. Underofficer Peter Johnsen. 

88. Matros Even Thorsen.


Sandenfjeldske infanteriregiment.

89. Kammerherre, oberst Johan Daniel Frederik Petersen. 

90. Musketer Ole Svendsen [Ilerød.]


Sandenfjeldske dragonregiment.

91. Ritmester Eilert Waldemar Preben Ramm.

92. Korporal Peder Paulsen Balke.


Telemarkske infanteriregiment. 

93. Kaptein Enevold Steenbloch Høyrum.

94. Kommandersersjant Gullik Madsen Røed.


Trondhjem.

95. Etatsraad, justitiarius i Trondhjems stiftsoverret Andreas Rogert. 

96. Grosserer Peter Schmidt, junior.


Sandre Trondhjems amt.

97. Sogneprest Jacob Hersleb Darre. 

98. Sorenskriver Anders Rambech. 

99. Klokker Lars Larsen Forsæth, Dmbd.Nordre Throndhjems amt.

100. Provst Hans Christian Ulrik Midelfart.

101. Sogneprest Hieronymus Heyerdahl, R.D.O.

102. Gaardbruker, skolelærer Sivert Paulsen Bratberg.Første Throndhjemske infanteriregiment.

103. Kaptein Georg Ulrik Wasmuth, R.D.O.

104. Sersjant Daniel Larsen Schevig, Dmbd.

¨

Andet Trondhjemske infanteriregiment.

105. Kaptein Jacob E. Lange.

106. Sersjant Helmer Andersen Giedeboe.Trondhjemske dragonkorps.

107. Premierløitnant Frederik Hartvig Johan Heidmann.

108. Kvartermester Peter Johnsen Ertzgaard. 
Tønsberg.

109. Grosserer Carl Stoltenberg, R.D.O.
Vesterlenske infanteriregiment.

110. Major Just Henrik Ely.

111. Underjæger Osmund Bjernsen Bercheland, Østerrisør.

112. Kjøbmand, jernverkseier Henrik Carstensen.

 

Danske ordner angitt for de som har mottatt slike::

St D.O  Storkors av Dannebrogsordenen

K. D. O Kommandør av samme

R. D. O Ridder av samme

Dbmd.  Dannebrogsmand

 

Kilde: Stortingets arkiv.

I tillegg til disse 112 menn som er udødeliggjort i ettertid med sine underskrifter, bør man ved feiringen i 2014 også huske alle de som bidro til at disse 112 menn kom til Eidsvoll og det resultatet som ble oppnådd.

En av disse var den Danske Kronprins Frederik som bisto fra Dansk side etter at vi var gitt til svenskene, nærmest som krigstrofé. Mange av de som deltok kom fra det øvre lag av folket.  Disse må man  anta kunne bære sine egne reiseomkostninger.  Men det var også andre som ikke hadde like god råd.  

Fra Bergenhus Amt deltok disse 12 menn med sin underskrift.

Kancellisekretær, sorenskriver Wilhelm Friman Koren Christie, Grosserer Frederik Meltzer, Sogneprest Jonas Rein, Grosserer Jens Rolfsen, Sorenskriver Arnoldus von Westen Sylow Koren, Sogneprest Georg Burchard Jersin, Gaardbruker Brynild Andersen Gierager, Kancelliraad, sorenskriver Lars Johannes Irgens, Sogneprest Niels Nielsen, Gaardbruker Peder Hiermand,
Kaptein, tjenstforrettende major Ole Elias Holck, Musketer Niels Johannesen Loftesnes, 

Men unntak av muligens sistemann tyder titlene ikke på at noen var rammet av direkte armod.  Dette var "kremen av Norges Ungdom" og med lange studier i København bak seg.  

Reisen for denne gruppen ble derimot betalt av Hoffagent Herman Didrik JANSEN i Bergen som var en Norges rikeste menn på begynnelsen av 1800 tallet. Det har sannsynligvis vært flere slike mesener som har bidratt i kulissene og det er et håp at også disse blir husket ved jubileet på Eidsvoll i 2014.   En av de som var med på reisen fra Bergen til Eidsvoll med Hoffleverandør Jansen sjalupp til Lærdal, - før det bar over fjellet på sleder til et Eidsvoll i vårløsningen var Stiftsamtmann Edvard Eilersen HAGERUP, svigersønn av Jansen.  Edvard var også bestefar til Nina og Edvard Grieg.  I tillegg til å være rimelige oppegående, sikret han seg også den største delen av svigerfar Jansen betydelige formue.

Edvard Hagerup delte også husvære i København med studiekamerat sorenskriver Wilhelm Friman Koren Christie og som var en av dem som skulle få størst innflytelse på Eidsvoll.  Så med Edvard som personlig rådgiver for Kronprins Frederik og med Wilhelm som leder av forsamlingen på Eidsvoll, "var det personlige venner som jobbet sammen" for å komme frem til et resultat som vi i 2014 skal feire?  Innflytelsen fra de "grå eminenser" skal man ikke kimse av. Tillit har alltid vært viktig i politikken.